Easy. Smart. Secure. Choose Smarttek, choose trust

Smarttek Privātuma politika
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam jeb Jums kā Klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. SMARTTEK rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību un apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo Privātuma politiku un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

SMARTTEK Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (www.smarttek.eu, pašapkalpošanās portālā www.my.smarttek.eu, papīra formātā, elektroniski, telefoniski, mobilajā aplikācijā) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Kurš atbild par personas datu apstrādi?
Personas datu apstrādes pārzinis ir:
1. SMARTTEK MIXTURE SIA, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 40103966371, juridiskā adrese: Bērzaunes iela 6A, Rīga, LV-1039, Latvija.

SMARTTEK kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos:
privacy@smarttek.eu, juridiskā adrese: Bērzaunes iela 6A, Rīga, LV-1039. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SMARTTEK juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, Jūs varat uzdot jautājumu par personas datu apstrādi SMARTTEK datu aizsardzības speciālistam. SMARTTEK uzraudzības iestāde saistībā ar personas datu aizsardzību ir Datu valsts inspekcija, tomēr jebkurā gadījumā aicinām vispirms ar savu lūgumu vērsties pie mums.

Kādam nolūkam un ar kādu tiesisko pamatojumu personas dati tiek apstrādāti?
Ja vēlaties saņemt programmas produktus vai servisa pakalpojumus, SMARTTEK pieprasīs un apstrādās Jūsu datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, norēķinu konta numuru, atbildīgās personas, labuma guvējus un atkarībā no programmas produkta arī citu informāciju, piemēram, informāciju par datorizētām sistēmu, nekustāmo īpašumu, informācijas sistēmām, tīkla infrastruktūru, u.c.), lai sagatavotu programmas produktu un servisa pakalpojumu piedāvājumu, novērtētu riskus un noslēgtu sadarbības līgumu.

SMARTTEK pieprasīs un apstrādās Jūsu personas datus (piemēram, informāciju par servisa incidenta apstākļiem, videonovērošanas ierakstus un attēlus, u.c.), lai novērtētu sadarbības līguma izpildes kārtību un pieņemtu lēmumu par servisa pakalpojumu nodrošināšanu. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes klientu apkalpošanas servisu, kā arī sadarbības līgumu apkalpošanu un pierādījumu fiksēšanu, mēs ierakstīsim Jūsu sarunas ar Klientu zvanu apkalpošanas centru vai citiem SMARTTEK darbiniekiem.

Jūsu norādītos personas datus SMARTTEK apstrādās:
1. Pakalpojumu sniegšanas nolūkos:
- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- līguma saistību izpildei;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai un uzturēšanai;
- pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
- pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
- klientu apkalpošanai;
- iebildumu un sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
- sadarbības saglabāšanai, lojalitātes paaugstināšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai;
- riska novērtēšanai;
- krāpniecības un kredītrisku novērtēšanai;
- mājaslapas un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

2. Biznesa plānošanas un analītikas nolūkos:
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;
- noziedzīgu nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai;
- riska vadības, audita, darbības atbilstības aktivitāšu ietvaros.

3. Citos nolūkos:
- informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
- specifiskos nolūkos, par kuriem Jūs informēsim brīdī, kad sniegsiet attiecīgus datus SMARTTEK.

Personas dati tiek apstrādāti, galvenokārt balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatojumiem:

- līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas un nodrošinātu tā izpildi;
- normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SMARTTEK saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
- saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta piekrišanu;
- likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu SMARTTEK likumīgās (leģitīmās) saistības, kas izriet no pastāvošajām saistībām starp Jums un SMARTTEK, savstarpēji noslēgtā līguma vai likuma.

SMARTTEK leģitīmās (likumīgās) intereses:
- veikt komercdarbību;
- sniegt servisa pakalpojumus;
- pārbaudīt Jūsu kā klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
- nodrošināt līguma saistību izpildi;
- novērst nepamatotus finansiālos riskus savai komercdarbībai (t.sk. veikt riska novērtējumu pirms pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes laikā);
- saglabāt Jūsu pieteikumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centru, interneta mājaslapā un pašapkalpošanās vidē;
- analizēt SMARTTEK mājaslapas, interneta vietņu un mobilo lietotņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
- administrēt klienta kontu SMARTTEK mājaslapā, pašapkalpošanās vietnēs un mobilajās lietotnēs;
- veikt darbības klientu saglabāšanai;
- segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
- izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
- reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
- nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS);
- novērst krāpniecību;
- nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
- nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
- nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
- nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
- administrēt maksājumus;
- administrēt neveiktus maksājumus;
- vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
- informēt sabiedrību par savu darbību.

Kam SMARTTEK nodod Jūsu datus?
SMARTTEK nedrīkst izpaust konfidenciālu informāciju par Jūsu sadarbības līgumu un personas datiem. Piekļuve Jūsu datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Tomēr likumā vai līgumā noteiktos gadījumos, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai saskaņā ar SMARTTEK leģitīmo interesi SMARTTEK var sniegt informāciju šādām personām:

Ārpakalpojumu sniedzējam:
SMARTTEK strādā ar atsevišķiem ārpakalpojumu sniedzējiem, lai izpildītu SMARTTEK līgumiskās un juridiskās saistības, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem, programmas nodrošinājuma ražotājiem vai ekspertiem.

Sadarbības partnerim:
SMARTTEK var nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu SMARTTEK klientiem, piemēram, programmas nodrošinājuma ražotājiem, IT pakalpojumu sniedzējiem.

Citiem saņēmējiem:
SMARTTEK var būt pienākums nodot Jūsu personas datus tālākiem saņēmējiem, piemēram, valsts un pašvaldības struktūrvienībām, lai izpildītu juridisku pienākumu par paziņošanu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm vai uzraudzības iestādēm (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, u.c.).

Vai SMARTTEK pārsūta Jūsu datus uz citām valstīm ārpus Eiropas Savienības?
Jūsu personas dati pamatā tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Ja SMARTTEK pārsūtīs Jūsu datus pakalpojuma sniedzējiem ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, tas notiks saskaņā ar Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

Cik ilgi SMARTTEK saglabā Jūsu datus?
SMARTTEK apstrādā Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu SMARTTEK Privātuma politikā noteiktos personas datu apstrādes nolūkus.

Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ievērojot SMARTTEK un Klienta starpā noslēgto sadarbības līgumu, normatīvo aktu prasības (piemēram, Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likums, Civillikums, likumi, kas skar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, u.c.), kā arī SMARTTEK leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību.

Piemēram, SMARTTEK saglabā Jūsu datus, kas ir iegūti ar nolūku novērtēt sadarbības risku, noslēgt un izpildīt sadarbības līgumu, kā arī izvērtēt pakalpojumu sniegšanas apstākļus, sadarbības līguma spēkā esamības laikā, kā arī vēl 10 gadus pēc tā izbeigšanas, lai nodrošinātu pierādījumus, kas var izrietēt no līguma saistībām.

Gadījumā, ja pēc sadarbības piedāvājuma saņemšanas līgums netiek noslēgts, SMARTTEK glabā Jūsu personas datus vēl 36 mēnešus un pēc tam tos izdzēš.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums ir tiesības:
- jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet minēto piekrišanu neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma;
- iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos, nosūtot atbildes e-pastu uz privacy@smarttek.eu vai veicot atzīmi pašapkalpošanās portālā www.my.smarttek.eu.
- saņemt informāciju par personas datiem, kas par Jums tiek apstrādāti;
- pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi;
- lūgt SMARTTEK dzēst savus personas datus;
- SMARTTEK nodrošina Jūsu personas datu dzēšanu pēc Jūsu pieprasījuma (piemēram, tad, kad datu apstrāde ir pamatota ar Jūsu piekrišanu un Jūs to atsaucat). Taču minētais nosacījums nebūs spēkā, ja personas datus, ko lūdzat dzēst, SMARTTEK apstrādā saskaņā ar citu tiesisku pamatu, piemēram, lai nodrošinātu līgumsaistību vai normatīvo aktu prasību izpildi;
- saņemt personas datus, kurus pats esat iesniedzis SMARTTEK, kas attiecas konkrēti uz Jums, un kuru apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana vai Jūsu noslēgtā līguma izpilde (tiesības uz datu pārnesamību).

Ja vēlaties apskatīt savus datus vai tos labot, Jūs varat izmantot pašapkalpošanās portālu www.my.smarttek.eu vai sazināties ar SMARTTEK rakstveidā, izmantojot norādīto adresi. Ja SMARTTEK rīcībā nebūs aktuāli saziņas dati, Jūs varat nesaņemt svarīgus paziņojumus.

Sūdzību iesniegšana par Jūsu datu apstrādi
Jums ir iespēja vērsties pie SMARTTEK datu aizsardzības speciālista ar rakstveida iesniegumu SMARTTEK juridiskajā adresē vai sazināties ar SMARTTEK, izmantojot pašapkalpošanās portālu www.my.smarttek.eu.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta uz Jūsu datora vai mobilās iekārtas tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes ērtu lietošanu un uzlabotu tās funkcionalitāti, atvieglojot lietotāju darbu un ievācot informāciju, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram.

Kam tiek izmantotas sīkdatnes?
SMARTTEK izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu kā SMARTTEK tīmekļa vietnes lietotāja ērtības, kā arī lai saņemtu datus un gūtu ieskatu, kas SMARTTEK var noderēt, lai pārliecinātos, ka tīmekļa vietne ir izstrādāta un funkcionē tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Sīkdatnes tiek izmantotas, lietojot SMARTTEK tīmekļa vietnes www.smarttek.eu, www.my.smarttek.eu.

Sīkdatņu apraksts un kādas sīkdatnes SMARTTEK izmanto?

Obligātās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes
Funkcionālās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietne atcerētos izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles. Tās paliek datorā, kamēr beidzas sīkdatnes termiņš vai kamēr to izdzēš lietotājs.

Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes ir tīmekļa vietnes lietojuma analīzes rīks, kas apkopo datus par tīmekļa vietnes izmantošanas veidiem. Tās saglabā informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informāciju izmanto, lai analizētu, kas interesē vietnes lietotājus un lai varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai statistikas vajadzībām, tās netiek izmantotas individuālo lietotāju identifikācijai.

Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm SMARTTEK vietā saskaņā ar SMARTTEK norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google.

Sīkdatnes, kuras SMARTTEK izmanto:

__utma
Tā ir pastāvīga sīkdatne, kas paliek datorā, kamēr beidzas sīkdatnes termiņš vai kamēr to izdzēš lietotājs. Šī sīkdatne reģistrē pirmo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu) un pēdējo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu). Tā ietver arī informāciju, kas ļauj sekot līdzi ar pirkumiem saistītajām dienām un apmeklējumu skaitam, kā arī analizēt klienta darbības dažādos pirkšanas procesa etapos.

__utmb, __utmc
Tās darbojas pāros, dodot iespēju aprēķināt apmeklējuma ilgumu. __utmb reģistrē precīzu laiku, kurā lietotājs ienāk mājaslapā, bet __utmc – laiku, kad iziets no lapas. __utmb termiņš beidzas sesijas beigās, t. i., tad, kad lietotājs pamet lapu. __utmc termiņš beidzas pēc 30 minūtēm, ja šajā laikā netiek reģistrēti jauni skatījumi Smarttek.lv lapās.

__utmz
Tā norāda, no kurienes lietotājs ir ieradies lapā (meklētājs, saite no citas lapas, ierakstot adresi tieši interneta pārlūkā, u.c.). Papildus tam sīkdatne reģistrē atslēgas vārdu, kuru lietotājs ierakstījis meklētājā pirms nonācis www.smarttek.eu mājaslapā, kā arī lietotāja aptuveno atrašanās vietu, ko nosaka, pamatojoties uz lietotāja IP adresi. Šī sīkdatne darbojas sešus mēnešus.

__utmv
Tā tiek izmantota lietotāju dalīšanai segmentos.

site_user
Tā saglabā informāciju par valsti, kas tiek noteikta, pamatojoties uz lietotāja IP adresi, kā arī valodu, kādu lietotājs izmantojis pēdējā apmeklējumā.

_dc_gtm_UA-122840423-2
Tā ir Google Tag Manager risinājuma sīkdatne, kas tiek izmantota dažādu skriptu (automātisko interneta lapu programmu) pārvaldīšanai.

_fbp
Tā ir Facebook Pixel risinājuma sīkdatne, kas tiek izmantota dažādu skriptu (automātisko interneta lapu programmu) pārvaldīšanai. Vairāk informācijas par Facebook sīkdatņu izmantošanu lūdzam skatīt Facebook cookie policy

ipp_key, ipp_uid, ipp_uid1, ipp_uid2
Sīkdatnes tiek izmantotas, lai pasargātu tīmekli no DDOS uzbrukumiem. To mērķis ir identificēt apmeklētājus DDOS uzbrukuma laikā vai gadījumā, ja ir novērotas aizdomīgas darbības.

_ga sīkdatne
Tā tiek izmantota lietotāju identificēšanai. Šī sīkdatne darbojas divus gadus.

Kā atteikties no sīkdatņu lietošanas?
Jūs varat sīkdatnes kontrolēt, bloķēt un izdzēst no savas ierīces jebkurā laikā, pat ja sākumā piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Jūs varat iestatīt lielāko daļu pārlūkprogrammu tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saņemšana iekārtā. Šī iespēja parasti ir pieejama pārlūkprogrammu iestatījumu sadaļā. Bloķējot sīkdatņu saņemšanu, Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un pastāv iespēja, ka daži pakalpojumi un funkcijas varētu nedarboties.

Privātuma politikas pārskatīšana
SMARTTEK regulāri pārskatīs un atjaunos šo politiku. Aktuālo versiju SMARTTEK publicē mājaslapā www.smarttek.eu.

Lējupielādēt Smarttek Privātuma politikas aktuālo versiju uz 1.06.2021

Vēsturiskas versijas :
Lējupielādēt Smarttek Privātuma politikas vēsturisko versiju līdz 1.06.2021